Thứ Ba, Ngày 18/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Điểm tin tuần từ 16 – 21/11: Văn bản nổi bật về Tiền lương – Bảo hiểm

Điểm tin tuần từ 16 – 21/11: Văn bản nổi bật về Tiền lương – Bảo hiểm Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Nghị định 122/2015/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2016

Nghị định 122/2015/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2016 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

Hướng dẫn thanh toán tiền phép năm

Hướng dẫn thanh toán tiền phép năm Theo nội dung của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước thời điểm tính. Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương  dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại

NGHỊ ĐỊNH 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

NGHỊ ĐỊNH 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tham khảo Xem chi tiết>>

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động. Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ SỐ 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003

THÔNG TƯ SỐ 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003

THÔNG TƯ Số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ của Bộ lao động-thương binh và xã hội Số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ HỘI SỐ 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / 9 / 2008

THÔNG TƯ HỘI SỐ 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / 9 / 2008 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / 9 / 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 12/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 / 5 / 2003 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 / 12 / 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIỀN LƯƠNG Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003

THÔNG TƯ Số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ Của Bộ lao động - thương binh và xã hội Số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ SỐ 09/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005

THÔNG TƯ SỐ 09/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 09/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN VÀ TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 206/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH , Ngày 22 tháng 09 năm 2003

THÔNG TƯ Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH , Ngày 22 tháng 09 năm 2003 THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 68/2000/NĐ-CP Ngày 17 tháng 11 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH  Số: 68/2000/NĐ-CP Ngày 17 tháng 11 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002

NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003

NGHỊ ĐỊNH  SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 41-CP NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1995

NGHỊ ĐỊNH SỐ 41-CP NGÀY  6 THÁNG 7 NĂM 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 41-CP NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1995 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003

NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số : 133/2007/NĐ-CP , ngày 08 tháng 8 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH Số : 133/2007/NĐ-CP , ngày  08  tháng 8 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động _____ Xem chi tiết>>

LUẬT SỐ 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT SỐ 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73  CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG LUẬT SỐ 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (TẠI KỲ HỌP THỨ 11, KHOÁ XI TỪ NGÀY 20 THÁNG 3 ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xem chi tiết>>

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Số: 74/2006/ QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2006

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Số: 74/2006/ QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Xem chi tiết>>

Bộ Luật Lao Động đã được Quốc hội Khóa IX ,kì họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994

Bộ Luật Lao Động  đã được Quốc hội Khóa IX ,kì họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 BỘLUẬTLAOĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Luật Lao Động đã được Quốc hội Khóa IX ,kì họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 Xem chi tiết>>
Trang: 1