Thứ Ba, Ngày 18/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Chính sách nổi bật nhất có hiệu lực từ cuối tháng 11/2015

Chính sách nổi bật nhất có hiệu lực từ cuối tháng 11/2015 Đăng bởi VPLS Khang Chính Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT 04/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ “CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤN

NGHỊ QUYẾT 04/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ “CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤN tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT 03/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

NGHỊ QUYẾT 03/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ QUYẾT 02/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2011/QH12 NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤN

NGHỊ QUYẾT 02/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2011/QH12 NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤN tham khảo Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ 05/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

THÔNG TƯ 05/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân tham khảo Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BNV Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

THÔNG TƯ 01/2013/TT-BNV Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tham khảo Xem chi tiết>>

QUYẾT ĐỊNH 34/2013/QĐ-TTg Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước

QUYẾT ĐỊNH 34/2013/QĐ-TTg Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

NGHỊ ĐỊNH 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải

NGHỊ ĐỊNH 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 58/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

NGHỊ ĐỊNH 58/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

NGHỊ ĐỊNH 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH 66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

NGHỊ ĐỊNH 66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tham khảo Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH số 73/2010/NĐ - CP ngày 12/7/2010

NGHỊ ĐỊNH số 73/2010/NĐ - CP ngày 12/7/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội Xem chi tiết>>

THÔNG TƯ SỐ 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004

THÔNG TƯ SỐ 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN SỐ 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH Xem chi tiết>>

PHÁP LỆNH SỐ 44/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002

PHÁP LỆNH SỐ 44/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 44/2002/PL-UBTVQH10 NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Xem chi tiết>>

PHÁP LỆNH SỐ 04/2008/UBTVQH12 NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2008

PHÁP LỆNH SỐ 04/2008/UBTVQH12 NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2008 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 04/2008/UBTVQH12 NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2008 Xem chi tiết>>

PHÁP LỆNH SỐ 31/2007/PL-UBTVQH11

PHÁP LỆNH SỐ 31/2007/PL-UBTVQH11 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 31/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2007 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 128/2008/NĐ-CP , ngày 16 tháng 12 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH Số: 128/2008/NĐ-CP , ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số: 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số: 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003

NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 163/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số : 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số : 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008

NGHỊ ĐỊNH SỐ 125/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 125/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2003/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 118/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH Số: 118/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH Số: 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH Số: 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 07 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI Xem chi tiết>>

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số : 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Số : 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh Xem chi tiết>>

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH số: 64/2010/QH12

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH số: 64/2010/QH12 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính. Xem chi tiết>>
Trang: 1