Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

Đăng ngày: 17/12/2012 13:46
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2006  VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,  QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn