Thứ Ba, Ngày 18/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 62/2006/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

Đăng ngày: 20/11/2012 18:07
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 62/2006/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ
Thi hành Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng, căn cứ qui mô và tính chất hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nội dung về chế độ tài chính đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở như sau:
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn