Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.810.609
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  40

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI SỐ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HỢP TÁC XÃ

Đăng ngày: 27/04/2012 09:34
Tài liệu tham khảo

I. Cơ sở pháp lý thực hiện:

 - Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh HTX;

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.

- Các văn bản liên quan

II. Hồ sơ chuẩn bị:  Số lượng 01 bộ, gồm

1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ (theo mẫu HTXTB-2);

2. Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ

3. Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó; hợp tác xã phải đồng thời gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định.

4. Giấy uỷ quyền cho người làm thủ tục đăng ký (nếu có)

III. Trình tự thực hiện:

  1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
  2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với cấp tỉnh hoặc Phòng Kế toán - Kế hoạch, UBND quận, huyện đối với cấp huyện
  3. Nhận phiếu hẹn nếu hồ sơ hợp lệ,
  4. Người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND quận, huyện

IV. Thời gian giải quyết hồ sơ, lệ phí: Theo quy định

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận